De kentekenplaat op jouw brommobiel

Een kenteken op de voorbumper, mag dat?

Het korte antwoord: Op een brommobiel wordt op de achterkant je kentekenplaat getoond, op de voorkant mag dat kenteken niet gevoerd worden met een officiële gele plaat met blauw EU vlak.

Waarom mag dat dan niet?

Dat komt doordat een brommobiel in technisch opzicht een bromfiets is, en met name een bromfiets in speciale uitvoering. Net zoals de bromfiets mogen ze alleen op de achterkant het kenteken voeren met een officieel uitgegeven kentekenplaat.

In de praktijk is er toch nog best wel veel onbekend over wat nou mag en omdat het behalve handig ook leuk is om een geinige plaat op de bumper te hebben vroegen wij het voor jullie na bij Rijksoverheid en stuurden onze vraag naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het antwoord van Rijksoverheid

VAN: fp-Publiek DGMo-DGMo <publiekdgmo@minienw.nl>

25-1-2022

Ons kenmerk: IENW/BSK-2021/328326

In de Regeling kentekens- en kentekenplaten (zie wetten.nl – Regeling – Regeling kentekens en kentekenplaten – BWBR0009071 (overheid.nl) artikel 7 onder 4. is vastgelegd dat bij bromfietsen, waaronder brommobielen vallen, het (officiële) kenteken moet worden aangebracht aan de achterzijde van het motorrijtuig op de daartoe bestemde plaats. Hiervoor is gekozen in het belang van de handhaving en de verkeersveiligheid. Op basis hiervan is het dus niet toegestaan de officiële gele kentekenplaat op de voorzijde van een brommobiel te plaatsen.

Aan de voorzijde van een brommobiel mag eventueel wel een plaat worden aangebracht maar dat mag geen gele plaat zijn met een blauw EU logo, noch echt noch nagemaakt. Deze worden namelijk gelimiteerd en gecontroleerd uitgegeven door erkende kentekenplaat fabrikanten. Wel mogen bijvoorbeeld platen in wit of oud geel aan de voorkant worden aangebracht. Hier mag een kenteken op staan, maar dan wel het eigen kenteken. Ook is het toegestaan vrije tekst te gebruiken.

Voorwaarde is dat deze platen niet zodanig mogen uitsteken, scherp zijn of anderszins, dat zij zowel rijdend of stilstaand verwondingen kunnen veroorzaken. Ook mogen ze de lampen niet geheel of gedeeltelijk afdekken (veiligheid en zichtbaarheid).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar publiek@minienw.nl. Wilt u dan bovenstaand kenmerk vermelden?

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,

Afdelingshoofd Verkeersveiligheid,

dr.ir. G. Hegeman

Wees creatief, er mag veel

In de praktijk zie je vaak creatieve oplossingen met kentekenplaten aan de voorkant en achterkant waarbij diverse kleuren worden gebruikt (wit, blauw, groen). Het is (behalve handig) ook leuk om je brommobiel op te sieren met een eigen fun kentekenplaat, je kan ze in allerlei uitvoeringen kopen en ook stickers mogen er op en zijn erg populair.

Voorbeelden van toegestane fun kentekenplaten

De kentekenplaat aan de voorkant is dus niet verboden bij de wet, wel is (zoals in het hierboven al aangegeven antwoord van Rijksoverheid) vastgesteld is wel dat de kleur geel met blauw EU vlak met het kenteken of andere tekst op een brommobiel in Nederland niet is toegestaan.

Wanneer je op de voorkant een kentekenplaat voert (wat handig kan zijn), dan mag deze ook niet verlicht zijn. Er is geen regel in het RVV die bepaalt of het verlichten ervan specifiek verboden is behalve dan dat er geen verlichting op het voertuig mag worden aangebracht anders dan de door de fabrikant geleverde verplichte en goedgekeurde verlichting.

En wat mag er dan op de achterkant?

Op de achterkant zie je vaak een gele of witte plaat en dan in combinatie met het oorspronkelijke kenteken van je voertuig.

Over de kentekenplaat en verlichting op de achterkant gaat het verder in dit blog. Officieel mag ook daar geen andere kentekenplaat getoond worden dan de bij het voertuig behorende officiële plaat. Maar wat mag daar nou wel en wat mag niet? Om dat duidelijk te maken laat ik je een stukje van het RVV zien.

Uittreksel Wegenverkeerswet 1994 (niet de complete artikelen)

Artikel 40
   1. Het kenteken dient behoorlijk zichtbaar op of aan het motorrijtuig of de aanhangwagen aanwezig te zijn.
   2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld omtrent de inrichting, het aanbrengen en de verlichting van het kenteken en worden regels vastgesteld omtrent de kentekenplaat en de onderdelen daarvan, alsmede de daarop aan te brengen merken.
   3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels vastgesteld ter uitvoering van het bepaalde krachtens het tweede lid.
Artikel 41
   1. Het is verboden:
    • a. op een motorrijtuig of een aanhangwagen enig teken of middel aan te brengen of te doen aanbrengen met het oogmerk de herkenning, daaronder begrepen de herkenning met behulp van technische voorzieningen, van het ingevolge artikel 40 gevoerde kenteken te bemoeilijken;

Toegegeven, het staat er voor de gewone verkeersdeelnemer niet heel erg duidelijk maar wat zeker is: De originele kentekenplaat moet verlicht zijn door middel van de door de fabrikant aangebrachte kentekenverlichting op het voertuig.

Je kentekenplaat mag dus niet onverlicht zijn of verplaatst naar een plek op het voertuig waar deze niet verlicht wordt (door de kentekenverlichting). Heel soms wordt hierop gehandhaafd door de politie en het kan je dus een boete opleveren. Een gewaarschuwd mens …

De complete wetsartikelen vind je via deze links:

Wegenverkeerswet 1994 artikel 40 en 41
Regeling Kentekens en Kentekenplaten

Nog even over die voorkant:
Wat mag wel Wat mag niet

Aanvulling op bovenstaand artikel:

Dit artikel is in geen geval als gezaghebbend bedoeld maar puur informatief en dus alleen om je te informeren over wat wel en niet mag volgens de wet.