Aanpassing Arlersteeg Putten – update 2

Vandaag vond de hoorzitting in Putten plaats om bezwaarden te horen met betrekking tot de afsluiting van de Arlersteeg in de Puttense Polder.

Nadat we welkom waren geheten kon ieder zijn of haar pleidooi houden een vertegenwoordiger van de Gemeente Putten was aanwezig om de afsluiting te motiveren.

De aangestelde commissie die ons hoorde gaf zelf ook enkele suggesties die werden meegegeven aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zelf niet overduidelijk kon motiveren waarom de afsluiting voor de hele dag zou moeten gelden behalve het argument dat de Gemeente Nijkerk dit ook deed en zo een eensluidend beleid zou ontstaan.

Tijdens de zitting werd echter ook duidelijk dat er duidelijk onderscheid was tussen Arkemheen Polder (Nijkerk) en de Puttense Polder en beiden een verschillend karakter hebben. Ook gaven de aanwonenden aan dat zij zich onjuist behandeld voelen wanneer juist zij moeten kunnen aantonen tot het bestemmingsverkeer te horen.

Opvallend was ook dat de vertegenwoordiger van de gemeente Putten niet op de hoogte leek te zijn van (relevante delen van) de RVV en hij een heel andere omschrijving gaf bij de definitie ‘Bestemmingsverkeer’. Hierdoor ontstond tijdens het horen verwarring over het doel van de voorgenomen afsluiting wat weer leidde tot een discussie tussen hem en bezwaarden.

Artikel 1 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geeft voor bestemmingsverkeer de volgende definitie:

“bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen”. Het RVV 1990 geeft ook nog een nadere toelichting op het begrip percelen: “Een Perceel kan een gebouw, een terrein of een stuk grond zijn”.

Kortom, bij bestemmingsverkeer moet het perceel aan die straat het eind- of tussendoel zijn.

Het advies van de commissie aan de gemeente was dan ook dat de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer sneller dan 25 km/u alleen voor de spitstijden zou moeten gelden en dat er door middel van onderbord OB65 behalve voor bestemmingsverkeer ook voor brommobielen een uitzondering zou moeten worden gemaakt.

De vertegenwoordiger van de gemeente zal de uitkomst van de vergadering m.b.t. de bezwaren en eventuele nieuwe besluitvorming schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Wordt vervolgd.

Stroud Putten, de locatie waar het bezwaar in behandeling werd genomen